Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Nieuws en blog

header-underline
25
Sep
Opleidingsmanager Saxion moet terugkeren in functie en bij management overleggen De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
Juridische hulplijn voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op het werk. U begint samen met de melder naar (informele) oplossingen te zoeken. Het komt ook voor, dat een oplossing middels een gesprek of  mediation niet meer tot de mogelijkheden... Lees meer
28
Sep
Verhuiskostenvergoeding Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren, terwijl de verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigt. De huurovereenkomst loopt dus door. U hebt in dat geval misschien recht op een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding als u de woning tijdelijk moet... Lees meer
17
Mar
Baas mag hoofddoek verbieden op de werkvloer Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat een werkgever zijn personeel mag verbieden om een hoofddoek of andere religieuze, filosofische of politieke symbolen te dragen. Dit werd dinsdag 14 maart 2017 bekend nadat Samira Achbita, een Belgische vrouw, in 2006 een rechtszaak had aangespannen tegen haar werkgever, een beveiligingsbedrijf. De werkgever droeg... Lees meer
13
Feb
Klokkenluidersregeling Per 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet is erop gericht dat mensen die misstanden op hun werk melden geen nadelige gevolgen van hun melding zullen ondervinden. Het is voorgekomen, dat werknemers die ‘de klok hebben geluid’ zijn gepest, bedreigd, geïsoleerd, geschorst of zelfs ontslagen.... Lees meer
12
Nov
Het slapende dienstverband verleden tijd? Per 1 juli 2015 geldt een nieuw stelsel van ontslagvergoedingen. Met de invoering van een meer eenduidig vergoedingensysteem is beoogd rechtszekerheid te bieden en het onderscheid tussen de gekozen ontslagroute (UWV of kantonrechter) zoveel mogelijk weg te nemen. De transitievergoeding is gericht op het bieden van compensatie voor baanverlies en... Lees meer
12
Nov
Rechtspositie van ambtenaar verschiet van kleur richting het werknemerschap Door het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de rechtspositie van ambtenaren, behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht, gelijk getrokken met werknemers in de private sector. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 dit wetsvoorstel aangenomen, waardoor het publiekrechtelijke eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling van de... Lees meer
27
Oct
Wetsvoorstel Wet bevordering mediation Van der Steur heeft ter vervanging van zijn initiatiefwetsvoorstellen als Tweede Kamer lid een nieuw wetsvoorstel gemaakt met als doel om mediation meer op de kaart te zetten en de rechtspraak te ontlasten. Om mediation als methode voor het oplossen van geschillen te stimuleren komt er een openbaar register... Lees meer
17
Oct
Hé schatje, hoe is het? Het hof heeft op 18 augustus 2016 geoordeeld over een leidinggevende die in ieder geval om de drie jaar jonge vrouwen seksueel intimideerde op het werk. De werknemer (50 jaar) is bij de werkgever in dienst als meewerkend voorman en leidinggevende van productiemedewerkers. De werknemer is 29 jaar in dienst... Lees meer
03
Oct
Ondernemersspreekuur Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan... Lees meer
28
Sep
De CRvB-formule Ambtenaren maken geen aanspraak op een transitievergoeding, maar kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. De berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd op de zogeheten CRvB-formule. Deze formule is de ambtenaarrechtelijke tegenhanger van de voormalige kantonrechtersformule in het civiele arbeidsrecht. In onze praktijk gebruiken wij... Lees meer
20
Jun
Mediation ambtenaren De navolgende uitspraak, gepubliceerd is Nederlandse Mediation, jaargang 2015, aflevering 1, is interessant, omdat meerdere onderwerpen aan bod komen. De onderwerpen die hier naar voren komen zijn:de mogelijkheid van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding;de rol van de advocaten bij mediation enhet... Lees meer
15
Jun
CRvB versoepelt voorwaarden voor toekenning loonuitkering door het UWV Het UWV neemt de verplichting van de werkgever om loon te betalen over als de werkgever blijvend daartoe niet meer in staat is (artikel 61 Werkloosheidswet). Een dergelijke situatie doet zich voor in het geval van faillissement of schuldsanering. Tot nu toe oordeelde de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB)... Lees meer
02
Jun
Aanpassing Wet Werk en Zekerheid Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid om verschillende knelpunten bij werkgevers over de effecten van de WWZ weg  te nemen. Het kabinet heeft het voornemen om werkgevers te compenseren voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. De werkgever kan na twee... Lees meer
02
Jun
Mediation Door middel van mediation kunnen twee of meer partijen buiten de rechter een geschil oplossen door naast het conflict ook de onderliggende belangen te bespreken. U kunt ook voor mediation bij Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators terecht. Mr. Brigitte Siesling heeft het benodigde diploma gehaald, waardoor zij inmiddels als... Lees meer
27
May
WGA per 1 januari 2017 1 januari 2017?Ja, 1 januari 2017!  Nu al. Vanaf deze datum is er geen onderscheid meer tussen de WGA-vast en WGA-flex. Beide risico’s worden samengevoegd. Heb je als bedrijf het risico van de WGA-vast  verzekerd bij een verzekeraar dan dien je in actie te gaan komen. Waarom? De dekking voor WGA-eigenrisicodrager... Lees meer
14
Apr
DGA regresvordering Regresvordering aandeelhouders niet aftrekbaarEen directeur-grootaandeelhouder (dga) mag een regresvordering op zijn bv als gevolg van een ingeroepen borgstelling niet aftrekken als deze op een onzakelijke manier tot stand is gekomen. Een dga moet een zakelijke vergoeding krijgen voor het risico dat hij loopt als borg. Dat oordeelde Gerechtshof ’s-Hertogenbosch... Lees meer
01
Mar
Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt Een meerderheid van de tweede kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Dit wetsvoorstel bevat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimten, maatregelen om scheef wonen te beperken en het stellen van limieten aan huursomstijgingen. Tijdelijke verhuur woonruimtenEen... Lees meer
01
Jan
Blog Overgangsrecht transitievergoeding Zoals u ongetwijfeld weet bent u als werkgever vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigt. Deze arbeidsovereenkomst zal dan meer dan twee jaar moeten hebben geduurd. Als u als werkgever op 1 juli 2015 gebonden bent aan afspraken... Lees meer
01
Nov
Kledingvoorschrift: glimmend satijn en hoge hakken... Een secretaresse, 22 jaar, was vanaf 3 juni 2015 in dienst van een ingenieursbureau. Het was haar eerste baan. Zij moest van de directeur nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken dragen tijdens het werk. Zij heeft veelal aan dat kledingvoorschrift voldaan. Het kwam voor dat de directeur haar naar huis... Lees meer
01
Jul
Doorzoeken privébestanden op computer en telefoon werknemer. Schending privacy. Juli 2014 In deze zaak vordert de werknemer schadevergoeding, omdat zijn werkgever inbreuk heeft gemaakt op zijn privacy door zijn laptop en zijn mobiele telefoon te onderzoeken. De kantonrechter kent immateriële schadevergoeding toe van € 7.500,-, bruto hetgeen de kantonrechter, gelet op de ernst van de inbreuk van de... Lees meer
01
Apr
Verzwijgen detentie in verleden van verpleeghuisarts tijdens sollicitatie. Ontbinding zonder vergoeding. SollicitatiefaseIn de sollicitatiefase staan de sollicitant en werkgever tot elkaar in een pre-contractuele relatie. Dat betekent dat zij (ook) in die fase rekening dienen te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Dat brengt met zich mee dat op een sollicitant een informatieplicht rust met betrekking tot zaken waarvan de sollicitant... Lees meer
01
Dec
Aansprakelijkheid bedrijfsbureau: privacy werknemer in het geding In deze zaak heeft de werkgever, een internationale vakorganisatie voor onderwijspersoneel, een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld, die wat al te enthousiast en voortvarend haar opdracht vervulde. Werknemer Wouter werd, naar later bleek, hiervan de dupe. De Rechtbank Zwolle-Lelystad tikte het recherchebureau op de vingers; zij werd aansprakelijk geacht voor de door Wouter... Lees meer
01
Nov
Wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden Kan dat (zomaar)? Nee! Een werkgever die, als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, is gebonden aan de “dubbele redelijkheidtoets”.  Van een werkgever mag worden verwacht, dat hij (als “goed werkgever”) aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een redelijk voorstel tot... Lees meer
01
Oct
Voor de werkgever: Een ontslag op staande voet en dan? Met een ontslag op staande voet beëindigt u, als werkgever, per direct het dienstverband van de werknemer. Vanwege de verstrekkende gevolgen voor de werknemer - verlies van inkomen en verlies van aanspraak op een WW-uitkering - gelden voor een ontslag op staande voet strenge eisen. Dat leidt er vaak toe,... Lees meer
01
Sep
Social media en het arbeidsrecht Social media is in het dagelijks (arbeidsrechtelijke) leven niet meer weg te denken. Onlangs twitterde ik al dat grovelijk beledigen van de werkgever op Facebook een dringende reden kan vormen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op de werkgever rust dan (nog) wel de verplichting de werknemer tijdig op zijn handelen... Lees meer
01
Jun
Reorganisatie, afspiegeling én stoelendans Algemeen In het kader van reorganisaties komt het voor dat functies komen te vervallen. Aan een werkgever komt een zekere mate van beleidsvrijheid toe met betrekking tot de inrichting van zijn organisatie. Een werkgever kan dus besluiten dat functies komen te vervallen en er nieuwe functies worden gecreëerd. Een... Lees meer
01
May
Weigeren persoonlijke deelname aan mediation = belemmering van herstel? Werknemer Peter is werkzaam als algemeen directeur bij een werkgever in de klein metaal branche. Onderhandelingen tussen Peter en de eigenaar/werkgever over een aandelenoverdracht leiden in maart 2009 niet tot overeenstemming. De arbeidsrelatie verslechtert en in april 2011 valt Peter volledig arbeidsongeschikt uit.  De bedrijfsarts stelt mediation voor. In... Lees meer
01
Apr
Strafrechtelijke veroordeling wegens kinderporno: dringende reden? Werknemer Jan (gefingeerde naam) is sinds 2007 docent bij een regionaal opleidingscentrum te Rotterdam en is in augustus 2010 onherroepelijk veroordeeld wegens het bezit van kinderporno.Het opleidingscentrum heeft Jan op staande voet ontslagen.  Voor alle zekerheid dient het opleidingscentrum een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in, voor zover bij in kracht van... Lees meer
01
Mar
Wetswijzigingen per 2012 De (Nederlandse) wet- en regelgeving is ieder jaar aan verandering onderhevig. De wetswijzigingen kunnen van invloed zijn op de inrichting van de bedrijfsvoering en het beleid van organisaties en bedrijven in verschillende sectoren. Ik zal hieronder een drietal relevante wetswijzigingen met u doornemen.VakantiedagenOp het gebied van vakantiedagen is... Lees meer
01
Feb
Column februari 2012 In de navolgende zaak staat de ziekte obesitas morbide het functioneren van de werknemer danig in de weg. Is deze chronische ziekte reden genoeg om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen?Wat is obesitas morbide?Obesitas is ernstig overgewicht. Obesitas wordt morbide obesitas genoemd als het risico op gezondheidsproblemen of ernstige... Lees meer
01
Jan
Column januari 2012 InleidingVoor u er erg in heeft, heeft u als werkgever een geduchte concurrent (oud-werknemer) opgeleid. Een bedrijf is snel opgericht, een website is snel gemaakt, een e-mailbericht is snel verzonden en een facebookbericht is snel geplaatst. Uw klanten en leveranciers zijn tegenwoordig mede door de communicatiemiddelen gemakkelijk te benaderen. ... Lees meer

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.