Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Algemene voorwaarden

header-underline
Algemene Voorwaarden van Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators
 
1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: de besloten vennootschap Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators
opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.
 
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door de besloten vennootschap Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.
 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op elke bestaande en toekomstige rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gelden niet alleen ten behoeve van de advocaten en mediators van Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief vroegere medewerkers.
 
4. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 
5. De opdracht van opdrachtgever houdt mede de bevoegdheid van opdrachtnemer in namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals deurwaarders en deskundigen etc. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Tevens vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden, met inbegrip van de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken
 
6. Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 
7. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Het honorarium wordt verhoogd met reiskosten, kosten van derden (verschotten) en omzetbelasting. Ervaring en specialisme van degene die de opdracht uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid zijn factoren die tot een verhoging van het geldende uurtarief (kunnen) leiden. Opdrachtgever is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het geldende uurtarief te wijzigen. Aanpassing van het uurtarief vindt in elk geval telkens per 1 januari plaats. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van opdrachtnemer bindend, tenzij opdrachtgever de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
 
8. Opdrachtnemer declareert gewoonlijk telkens na afloop van een periode van een kalendermaand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij niet tijdige betaling is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft betaling na aanmaning uit dan is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan opdrachtnemer, nadat hij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 
9. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de rechter van de Rechtbank Overijssel is bevoegd te beslissen over alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer ervoor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen.

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.