Man met bijtel arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat geldt voor de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. In het Burgerlijk Wetboek ligt bijvoorbeeld vast wat een arbeidsovereenkomst is en waaraan zij moet voldoen. Onderwerpen als ontslag, doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn van belang. Maar ook de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet WIA en de Wet CAO spelen een rol.

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer, mr. Brigitte Siesling en mr. Fleur Havers zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij geven u met een heldere en concrete analyse van uw situatie inzicht in mogelijke risico’s en te maken kosten. Wij proberen in eerste instantie om met bruikbare adviezen en juridische oplossingen een rechtszaak te voorkomen. Mocht het arbeidsconflict waarin u verwikkeld bent toch uitdraaien op een rechtszaak, dan voert advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer de benodigde gerechtelijke procedures voor u.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het arbeidsrecht vallen zijn:

Ontslagrecht:

Opstellen en beoordelen van:

Concurrentiebeding, proeftijdbeding, opzegtermijnen, opzegverboden

CAO-recht
 
Conflicten over loon
 
Ziekte, re-integratie en alles wat daarmee samenhangt
 
Medezeggenschapsrecht (instellen, begeleiding en advisering OR)
 
Wanneer u extra informatie over deze onderwerpen wilt of behoefte heeft aan advies of bijstand, neemt u dan contact met ons op.