Het slapende dienstverband verleden tijd?

Per 1 juli 2015 geldt een nieuw stelsel van ontslagvergoedingen. Met de invoering van een meer eenduidig vergoedingensysteem is beoogd rechtszekerheid te bieden en het onderscheid tussen de gekozen ontslagroute (UWV of kantonrechter) zoveel mogelijk weg te nemen. De transitievergoeding is gericht op het bieden van compensatie voor baanverlies en het vergemakkelijken van de transitie van-werk-naar-werk.

Uitgangspunt is dat iedere werknemer na 24 maanden dienstverband bij een onvrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst recht heeft op de transitievergoeding. Dat is het geval als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden of een tijdelijke arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

Geen transitievergoeding is verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het gaat dan immers om een vrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever is de vergoeding in beginsel altijd verschuldigd, dus ook als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (of niet voortgezet) omdat de werknemer de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken niet langer kan verrichten en herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

Het is de regering gebleken dat het verschuldigd zijn van de transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig wordt beschouwd. Onrechtvaardig omdat de werkgever voorafgaand daaraan (veelal) gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte heeft doorbetaald én kosten heeft gemaakt voor de re-integratie. De cumulatie van financiële verplichtingen voor de werkgever bij langdurige ziekte van een werknemer stimuleert de werkgever niet om bestendige arbeidsrelaties te realiseren. Veel werkgevers hielden het dienstverband van hun zieke werknemer na twee jaar dan ook in stand (slapend), zodat zij geen transitievergoeding aan de zieke werknemer hoefden te betalen.

Daarom heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat betrekking heeft op het verminderen van de kosten gemoeid met de transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, zonder dat de rechten van de werknemers worden aangetast. De regering stelt voor om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding. De compensatie wordt door UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de premie tegenover staat.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht waardoor de compensatie betrekking heeft op alle gevallen vanaf 1 juli 2015.