Marathonloper

Sport en recht

Naarmate het belang in de sport groter worden ontstaan meer juridische conflicten over de beoefening en organisatie ervan. Sportrecht is een samenstel van regels uit verschillende rechtsgebieden. Denk aan arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht of intellectueel eigendomsrecht.

Marathonloper

Een zaak waarin het arbeidsrecht concreet van toepassing was ging om de marathon lopende zieke werknemer met knieklachten die door zijn werkgever op staande voet was ontslagen. De werknemer had vanaf zijn ziekmelding en gedurende de re-integratieperiode gemiddeld twee keer per maand mee gedaan aan hardloopwedstrijden van minimaal 10 kilometer waaronder zes halve marathons en twee hele marathons. Dat bleek uit een op internet gepubliceerde individuele scoringslijst.

Re-integratie

De werkgever heeft als dringende reden aangevoerd dat de werknemer zijn re-integratieverplichtingen heeft geschonden. Werknemer had nagelaten om de intensiteit van zijn hardloopactiviteiten met de bedrijfsarts te bespreken. De werknemer heeft de bedrijfsarts nooit op de hoogte gebracht van de mate van sportbeoefening.

Maatstaf

Of het uitvoeren van deze fysiek belastende activiteiten het ontslag op staande voet rechtvaardigt, hangt af van de vraag in hoeverre deze activiteiten de door de werkgever bekostigde re-integratie inspanningen heeft belemmerd.

De re-integratiecoach heeft in het re-integratieverslag melding gemaakt van het feit dat het lopen van marathons tegenstrijdig is met de melding van werknemer dat het onmogelijk is om te werken wegens diverse pijnklachten. Beelden tonen hoe werknemer verbouwingswerkzaamheden aan zijn woning verricht waarbij hij soepel op een steiger beweegt en allerlei bewegingen maakt waarvoor hij volgens de functionele mogelijkhedenlijst (FML) beperkt is.

Oordeel rechter kort geding

Werknemer stelt zich op het standpunt dat het gegeven ontslag op staande voet niet terecht is gegeven en vordert in kort geding tewerkstelling en hervatting van de loonbetalingen. De kort geding rechter moet beoordelen of de vorderingen in een bodemprocedure zodanig kans van slagen hebben dat vooruitlopend daarop toewijzing in kort geding al gerechtvaardigd is. De rechter in kort geding oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven omdat werknemer zijn herstel belemmerde.

Bodemrechter

De werknemer gaat naar de bodemrechter. In de bodemprocedure oordeelt de rechter  anders: teneinde de vraag te (kunnen) beantwoorden of de werknemer door deel te nemen aan hardloopwedstrijden en werkzaamheden te verrichten aan zijn woning zijn re-integratie heeft belemmerd, is een medisch oordeel van een deskundige noodzakelijk. De werkgever heeft zonder overleg met de bedrijfsarts de conclusie getrokken dat de hardloopactiviteiten van werknemer en de kluswerkzaamheden aan zijn woning zijn re-integratie hebben belemmerd én ertoe hebben geleid dat hij langer arbeidsongeschikt is gebleven. Het is echter aan het UWV of de bedrijfsarts om te beoordelen in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is en waartoe hij in staat is. Gelet op het ingrijpende karakter van een ontslag op staande voet had het op de weg van werkgever gelegen eerst in overleg te treden met de bedrijfsarts.

Dit artikel is geschreven door mr. Adriaan van Overbeek de Meyer