Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis

Is een oproepdienst voor storingsmonteurs ziekenhuis een bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst of consignatiedienst? That's the question!

Inleiding

De werknemers en het Rode Kruis Ziekenhuis verschilden van mening hoe de diensten van de storingsmonteurs moesten worden gekwalificeerd. De monteurs waren van mening, dat de storingsdiensten moesten worden aangemerkt als bereikbaarheidsdiensten en volgens het Rode Kruis Ziekenhuis was hier sprake van consignatiediensten.

CAO Ziekenhuizen 2023-2025

Op de arbeidsovereenkomsten van werknemers is de CAO voor Ziekenhuizen 2023-2025 van toepassing. Tot 1 juli 2022 was er geen onderscheid in beloning voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdiensten en de uren doorgebracht in consignatiediensten. De werknemer ontving voor beide diensten compensatie in vrije tijd. Met ingang van 1 juli 2022 ontvangt de werknemer voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdienst een beloning in geld, terwijl de beloning voor de uren doorgebracht in consignatiedienst gelijk blijft, namelijk compensatie in vrije tijd. En vanaf 1 juli 2023 heeft de werknemer voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdienst de keuze voor een vergoeding in tijd of in geld. De beloning voor de uren doorgebracht in consignatiedienst blijft ook na 1 juli 2023 ongewijzigd.

Het antwoord op de vraag of de betreffende diensten zijn aan te merken als een bereikbaarheidsdienst of een consignatiedienst heeft gevolgen voor de beloning.

Volgens de CAO voor Ziekenhuizen 2023-2025 wordt onder bereikbaarheidsdienst verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, naast de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Onder consignatie wordt verstaan een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is om bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals spoedgevallen en storingen, om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Vanaf 1 juli 2022 geldt bovendien, dat voor het geval de werknemer na de oproep binnen 15 minuten op de werkplek aanwezig moet zijn om onmiddellijk de arbeid te kunnen verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt als aanwezigheidsdienst en ook als zodanig wordt vergoed.

Feiten

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft de werknemers aanvankelijk bericht dat naar aanleiding van de CAO wijziging vanaf 1 juli 2022 de oproepdienst zal worden beschouwd en beloond als aanwezigheidsdienst. Een aantal maanden later heeft het Rode Kruis Ziekenhuis de monteurs laten weten, dat zij de oproepdienst in het voorjaar van 2023 weer als bereikbaarheidsdienst zal belonen, omdat uit onderzoek was gebleken dat de 15-minuten grens niet langer noodzakelijk was voor de bedrijfsvoering.   

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de diensten van de monteurs op dat moment niet als consignatiedienst moeten worden aangemerkt. Bij onvoorziene omstandigheden gaat het immers om omstandigheden die niet te verwachten zijn. Daarvan was volgens de kantonrechter geen sprake, omdat het ging om zwaar verouderde gebouwen, waardoor buiten de reguliere werktijden zó vaak een beroep op de storingsmonteurs werden gedaan, dat niet kan worden gezegd dat gaat om onvoorziene oproepen. De storingsoproepen zijn bij het Rode Kruis Ziekenhuis een normaal onderdeel van het werk.

In het ziekenhuis kunnen zich frequent storingen voordoen vanwege de verouderde staat van het pand. Alhoewel bereikbaarheidsdiensten strikt genomen op grond van het Arbeidstijdenbesluit uitsluitend van toepassing is op arbeid die bestaat uit verpleging en verzorging is de kantonrechter van mening, dat de werkzaamheden van de monteurs dermate ondersteunend aan het primaire proces van de zorg zijn dat ook voor deze monteurs bereikbaarheidsdiensten kunnen gelden.

Ten slotte is de kantonrechter van mening, dat het Rode Kruis Ziekenhuis het besluit mocht nemen om de 15-minuteneis te laten vervallen, omdat het geen eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde betreft, maar dat het gaat over het laten vervallen van een voorschrift over het verrichten van arbeid.

Dit artikel is geschreven door mr. Brigitte Siesling