Voor de werkgever: Een ontslag op staande voet en dan?

Met een ontslag op staande voet beëindigt u, als werkgever, per direct het dienstverband van de werknemer. Vanwege de verstrekkende gevolgen voor de werknemer – verlies van inkomen en verlies van aanspraak op een WW-uitkering – gelden voor een ontslag op staande voet strenge eisen. Dat leidt er vaak toe, dat het gegeven ontslag op staande voet ten overstaan van een rechter geen stand houdt, bijvoorbeeld vanwege gebrekkig ondersteunend bewijs van de dringende ontslagreden of vanwege persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

De arbeidsovereenkomst tussen partijen blijft dan in stand. U ziet zich vervolgens geconfronteerd met een loonvordering, de plicht tot wedertewerkstelling of een vordering tot schadevergoeding van de werknemer.

Een plan B is verstandig (en handig). Als werkgever beschikt u over een aantal mogelijkheden om de ongewenste consequenties bij het in stand blijven van de arbeidsovereenkomst te beperken. Daarbij kunt u denken aan de ontbinding “voor zover vereist”, de aanvraag van een ontslagvergunning “voor zover vereist” en het (alsnog) overeenkomen van een beëindigingsovereenkomst tussen partijen. Hieronder zet ik deze mogelijkheden kort op een rij.

Ontbinding "voor zover vereist"

U verzoekt de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen voor het geval op enig moment mocht blijken dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet door het ontslag op staande voet is beëindigd.

De rechter ontbindt voor zover vereist, bij aanwezigheid van voldoende gewichtige redenen, de arbeidsovereenkomst. Als vervolgens komt vast te staan, dat de arbeidsovereenkomst niet op de eerdere datum door het ontslag op staande voet is geëindigd, dan is de arbeidsovereenkomst in ieder geval wel geëindigd op de datum van ontbinding. De (mogelijke) loonvordering van de werknemer kan dan alleen worden toegewezen tot aan het tijdstip van de ontbinding. U beperkt zodoende de loonbetalingsverplichting. U voorkomt tevens de terugkeer van de werknemer op de werkvloer.

Oordeelt de rechter evenwel dat u een terecht ontslag op staande voet hebt gegeven, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen partijen op dat tijdstip. De procedure voor zover vereist is dan verder niet meer van waarde.

Voorwaardelijke opzegging

U vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV WERKbedrijf voor het geval later blijkt dat de arbeidsovereenkomst door het ontslag op staande voet niet is geëindigd. Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of de ontslagredenen dusdanig zijn dat de ontslagvergunning (voor zover vereist) moet worden verleend.

Nadat u de ontslagvergunning hebt gekregen, dient u de arbeidsovereenkomst nog op te zeggen. Vergeet dat niet. Als vervolgens komt vast te staan, dat de arbeidsovereenkomst niet op de eerdere datum door het ontslag op staande voet is geëindigd, dan is de arbeidsovereenkomst wel geëindigd tegen datum van opzegging. Mocht de rechter oordelen dat het ontslag op staande voet niet geldig was, dan kan de rechter bij de (latere) loonvordering van de werknemer door de opzegging alleen loon toewijzen tot aan het tijdstip van de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

De procedure via het UWV WERKbedrijf is vaak tijdrovend. Een procedure via de kantonrechter verloopt sneller. De kantonprocedure kent ook een relatief lichte(re) ontslagtoets ten opzichte van de zwaardere ontslagtoets van het UWV WERKbedrijf. Daarentegen loopt u bij de ontbindingsprocedure het risico tot betaling van een ontslagvergoeding aan de werknemer. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. De vergoeding is overigens alleen verschuldigd als een rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig was en de arbeidsovereenkomst nog steeds in stand is. Het UWV Werkbedrijf mag geen ontslagvergoedingen vaststellen.

Voorwaardelijke opzegging

Dit is voor u de eenvoudigste wijze om de gevolgen van het ontslag op staande voet te beperken. U heeft de touwtjes in handen. U komt alsnog, na het ontslag op staande voet, een beëindigingsovereenkomst met de werknemer overeen. Een werknemer is al snel geneigd tot acceptatie van het beëindigingsvoorstel. De werknemer stelt hiermee namelijk zijn aanspraak op een WW-uitkering veilig. U voorkomt met de beëindigingsovereenkomst (kostbare) juridische procedures.

Resumerend

Een ontslag op staande voet kan voor u als werkgever een vervelend (kostbaar) staartje krijgen. Een plan B is geen overbodige luxe. Wij adviseren u graag.