Wet Arbeidsmarkt in Balans - Payrolling gedefinieerd

Volgens de huidige wetgeving is een werkgever de transitievergoeding verschuldigd als
De transitievergoeding is bedoeld om de gevolgen van het ontslag te compenseren en om de overgang naar ander betaald werk makkelijker te maken.
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal op 1 januari 2020 in werking treden. De WAB stelt niet langer de eis dat de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de transitievergoeding. Hierdoor is de transitievergoeding al vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst verschuldigd als aan de voorwaarden is voldaan. Elke dag dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, leidt tot een vergoedingsaanspraak. De overige voorwaarden, zoals hiervoor genoemd, om aanspraak te kunnen maken op de transitievergoeding wijzigen niet.
 
Met het inwerkingtreden van de WAB vervalt de hogere transitievergoeding bij arbeidsovereenkomsten die langer dan tien jaar hebben geduurd.
 
Voor ieder jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding een derde van het maandloon. Voor periodes korter dan een volledig kalenderjaar bedraagt de transitievergoeding een evenredig deel van de transitievergoeding per gewerkt jaar.   
 
Het moment waarop het ontslag wordt ingezet is bepalend voor of het oude of nieuwe recht van toepassing is. Als vóór 1 januari 2020 is opgezegd, toestemming is gevraagd bij het UWV of een ontbindingsverzoek is ingediend bij de kantonrechter dan geldt het oude recht, ook al eindigt de arbeidsovereenkomst pas na 1 januari 2020.
 
Let op: werknemers moeten binnen drie maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoek tot toekenning van de transitievergoeding bij de kantonrechter indienen op straffe van verval.
 
Heeft u vragen over de WAB? Wij helpen u graag. U kunt ons vrijblijvend bellen op 0570-630857.

Dit artikel is geschreven door mr. Fleur Havers