Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Ketenregeling: van 24 naar 36 maanden

De huidige wetgeving bepaalt dat vanaf de dag dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden is overschreden er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werknemer met opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgt dus na 24 maanden automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De WAB wijzigt de periode van 24 maanden naar 36 maanden.

De bepaling dat als meer dan drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd de vierde een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt, blijft ongewijzigd.

Bij cao kan de periode van 36 maanden worden verlengd naar 48 maanden en kan het aantal overeenkomsten van drie worden verhoogd naar zes. Deze verlenging en/of verhoging is slechts mogelijk als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging en/of verhoging vereist, bijvoorbeeld in het geval van uitzendovereenkomsten. 

De tussenpoos van zes maanden kan bij cao worden verkort naar drie maanden als sprake is van functies die gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar worden uitgevoerd en die niet uitsluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden zijn functies in de theaterbranche of sportclubs, omdat zij bepaalde seizoenen gesloten zijn.

De nieuwe ketenregeling heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.

Heeft u vragen over de WAB? Wij helpen u graag. U kunt ons vrijblijvend bellen op 0570-630857.

Dit artikel is geschreven door mr. Fleur Havers