Oproepovereenkomst samenvatting

In het geval sprake is van een oproepovereenkomst heeft de werknemer geen recht op loon als hij geen arbeid heeft verricht, ongeacht de reden daarvan. Als de werkgever bijvoorbeeld de werknemer niet oproept, omdat het rustig is, kan de werknemer geen aanspraak maken op loon. Werkt u met oproepkrachten? Let dan op de drie volgende belangrijke wijzigingen!

Definitie

In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van een oproepovereenkomst. De WAB zorgt voor meer duidelijkheid met een definitie van een oproepovereenkomst. De WAB bepaalt dat sprake is van een oproepovereenkomst als (a) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar (met een gelijkmatige spreiding over die tijdseenheid) of als (b) de werknemer geen recht heeft op loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Oproep vier kalenderdagen vooraf

Nieuw is ook dat een werknemer met een oproepovereenkomst slechts gehoor hoeft te geven aan een oproep indien deze oproep ten minste vier kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan hem kenbaar is gemaakt. De geplande werkdag telt voor de berekening van vier kalenderdagen niet mee. Deze bekendmaking dient schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. Het ophangen van een werkrooster is dus onvoldoende. Als de werkgever binnen de termijn van vier kalenderdagen wil schuiven met uren dan behoudt de werknemer het recht op loon over de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep. De termijn van vier kalenderdagen kan bij cao worden verkort, maar moet minimaal 24 zijn. Een werknemer kan een te late oproep uiteraard wel vrijwillig aanvaarden.   

Aanbod vaste omvang na twaalf maanden

Ten slotte bepaalt de WAB dat de werkgever na elke twaalf maanden een aanbod moet doen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Dat aanbod dient minimaal het gemiddelde van de uren van de afgelopen twaalf maanden te bedragen. De werkgever dient het aanbod uiterlijk een maand na deze twaalf maanden te doen. Als de werknemer het aanbod accepteert, is niet langer sprake van een oproepovereenkomst.

Dit artikel is geschreven door mr. Fleur Havers