Agressie en geweld op het werk

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt jaarlijks 16 % van de werknemers geconfronteerd met pesten, discriminatie, agressie en geweld of seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevenden. Er is sprake van agressie wanneer een medewerker wordt gepest of getreiterd (psychische agressie) of fysiek (schoppen, slaan) wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen (fysieke agressie).

Mogelijke gevolgen van agressie en geweld op het werk

Agressie en geweld op het werk kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan slaapstoornissen, angstgevoelens en psychosomatische klachten. In het ergste geval kunnen verschillende klachten leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Zorgverplichting werkgever

De Arbowet is de aangewezen wet op grond waarvan de werkgever verplicht is om zorg te dragen voor sociale veiligheid. De officiële term in deze wet voor ongewenste omgangsvormen is psychosociale arbeidsbelasting. De werkgever is verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken. Ook is de werkgever verplicht om voorlichting te geven over de gevaren van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die de werkgever heeft getroffen om de belasting te voorkomen of tot een minimum te beperken. 

Verder verbieden de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de Wet gelijke behandeling (WGB) discriminatie en seksuele intimidatie. Een werkplek vrij van discriminatie, seksuele intimidatie en agressie is een voorwaarde dat de werknemer zich sociaal veilig voelt.

Wat kan Van Overbeek de Meyer voor u doen?

Het beleid over psychosociale arbeidsbelasting dient volgens de Arbowet te worden vormgegeven volgens de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Het goed afhandelen van klachten van medewerkers over ongewenst gedrag is daarvoor een must. Mr. Brigitte Siesling zit klachtencommissies ongewenst gedrag voor, adviseert het management op basis van het onderzoek over een te nemen sanctie of maatregel. Klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en pesten en treiteren vallen hieronder. De klachtencommissie geeft advies aan het management. Het management is verantwoordelijk voor de inhoud van het gegeven advies van de klachtencommissie. 

Daarnaast staat mr. Brigitte Siesling als advocaat klagers en aangeklaagden (in een klachtenprocedure) bij. Of bij ontslag in een ontbindingsprocedure (kantonrechter) of UWV-procedure. 

Heeft u een concrete vraag omtrent agressie en/of geweld op het werk of heeft u direct behoefte aan onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.