Discriminatie op het werk

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt jaarlijks 16 % van de werknemers geconfronteerd met pesten, discriminatie, agressie en geweld of seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevenden. Bij discriminatie wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.

Mogelijke gevolgen van discriminatie

Discriminatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan slapeloosheid, concentratieproblemen, angst, agressie en stress. In het ergste geval kunnen verschillende klachten leiden tot arbeidsongeschiktheid. Ook het werk kan lijden onder ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: afname van arbeidstevredenheid, afname van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag en verhoogde kans op ongevallen.

Verbod op discriminatie

In Nederland is discriminatie verboden. Artikel 1 van de Grondwet is de meest algemene en meest omvattende open gelijkheidsnorm die discriminatie op een aantal met name genoemde gronden of -op welke grond dan ook- verbiedt. 

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWBG) is bedoeld om uitwerking te geven aan artikel 1 van de Grondwet voor (bepaalde terreinen van) het maatschappelijk verkeer en richt zich primair op horizontale rechtsverhoudingen zoals arbeidsverhoudingen. Gelijke behandeling betekent niet alleen het gelijk behandelen van gelijke gevallen maar ook het recht doen aan de ongelijkheid van gevallen. 

Verder verbiedt de WGB (Wet gelijke behandeling) discriminatie. Een werkplek vrij van discriminatie is een voorwaarde dat de werknemer zich sociaal veilig voelt.

Wat kan Van Overbeek de Meyer voor u doen?

Het beleid over psychosociale arbeidsbelasting dient volgens de Arbowet te worden vormgegeven volgens de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Het goed afhandelen van klachten van medewerkers over ongewenst gedrag is daarvoor een must. Mr. Brigitte Siesling zit klachtencommissies ongewenst gedrag voor en adviseert het management op basis van het onderzoek over een te nemen sanctie of maatregel. Klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en pesten en treiteren vallen hieronder. De klachtencommissie geeft advies aan het management. Het management is verantwoordelijk voor de inhoud van het gegeven advies van de klachtencommissie. 

Daarnaast staat mr. Brigitte Siesling als advocaat klagers en aangeklaagden (in een klachtenprocedure) bij. Of bij ontslag in een ontbindingsprocedure (kantonrechter) of UWV-procedure. 

Heeft u een concrete vraag over discriminatie op het werk of heeft u direct behoefte aan onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.