Mediation ambtenaren

De navolgende uitspraak, gepubliceerd is Nederlandse Mediation, jaargang 2015, aflevering 1, is interessant, omdat meerdere onderwerpen aan bod komen.

De onderwerpen die hier naar voren komen zijn:

  • de mogelijkheid van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding;
  • de rol van de advocaten bij mediation en
  • het voorstel om bij niet functioneren in een leidinggevende functie een ambtenaar terug te plaatsen in andere, niet leidinggevende functie.

De casus is als volgt. Werkgever, een overheidsinstantie, en ambtenaar hebben een ernstig conflict binnen twee maanden na indiensttreding van de ambtenaar. Partijen zijn een jaarcontract overeengekomen. De werkgever heeft het vertrouwen in de ambtenaar verloren en wil hem het resterende deel van zijn dienstverband in een andere, niet leidinggevende, functie plaatsen. De ambtenaar is het hier niet mee eens en is van mening dat de vervangende functie beneden zijn niveau is. Gesprekken tussen beide partijen hebben geen oplossing gebracht en ambtenaar zit ziek thuis.

De belangen van partijen zijn tegengesteld aan elkaar, want de werkgever wil de ambtenaar niet laten terugkeren naar zijn oude functie en de ambtenaar wil graag terug in zijn oude functie, hoewel de relatie met zijn werkgever zeer gespannen is.

Na tussenkomst van een mediator is de lucht geklaard en komen partijen overeen afscheid van elkaar te nemen en de voorwaarden daarvoor door hun advocaten uit te laten werken. De correspondentie tussen de advocaten daarna leidt tot het opnieuw escaleren van het conflict. Dit is opmerkelijk, omdat nu juist de advocaten het middel mediation hadden ingezet. De mediator heeft daarop de advocaten aan tafel uitgenodigd, waardoor partijen uiteindelijk bereikten wat hen voor ogen stond.  

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijds opzegbeding, wat hier het geval was, is dat de werkgever niet per definitie tot het einde van het dienstverband hoeft door te betalen. In deze zaak zou de werkgever dan twaalf maanden loon moeten hebben doorbetaald, terwijl de ambtenaar maar twee maanden had gewerkt. Er kan door het bestaan van dit beding eerder een einde aan het dienstverband komen dan de einddatum van de overeenkomst. Dat is dan weer mooi meegenomen.  

Brigitte Siesling, MfN register-mediator en advocaat partner van Van Overbeek de Meyer Advocaten

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis Is een oproepdienst voor storingsmonteurs ziekenhuis een bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst of consignatiedienst? That’s the question! Inleiding De werknemers en het Rode Kruis Ziekenhuis verschilden

Lees meer »